Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta

I. Forálacha tosaigh

I.1 Sonraíonn na coinníollacha gnó seo an conradh ceannaigh de réir § 2079 et seq. Acht Uimh. 89/2012 Coll., An Cód Sibhialta, arna leasú (an Cód Sibhialta nó NOZ anseo feasta), arb é a ábhar ceannach seirbhísí íoctha a sholáthraítear agus earraí sa r-shiopa ar an suíomh Gréasáin seo (ábhar an cheannaigh anseo feasta), a páirtithe, oibreoir mar dhíoltóirí agus mar orderers mar cheannaitheoirí, críochnaíonn siad trí láithreáin ghréasáin www.suenee.cz tríd an ordú a líonadh agus a sheoladh.

I.2 Déanann na téarmaí agus na coinníollacha seo cearta agus oibleagáidí ceannaitheoirí agus díoltóirí a shainiú agus a shonrú tuilleadh oibreoir den suíomh Gréasáin seo.

In ábhair nach rialaítear leis an gconradh ceannaigh a éiríonn de réir mír 1 agus na téarmaí agus coinníollacha seo, tá an caidreamh seo á rialú ag an gCód Sibhialta agus ag an reachtaíocht um chosaint tomhaltóirí.

I.3 I gcás earraí íoctha agus aistriúcháingur táirge maoine intleachtúla cuspóir an cheannaigh agus dá bhrí sin tá cosc ​​ar aon scaipeadh nó foráil do thríú páirtithe gan toiliú an údair. Tríd an gconradh ceannaigh a thabhairt i gcrích, glacann an ceannaitheoir leis go bhfuil aon úsáid faisnéise ón réad ceannaigh sin agus na héachtaí nó na teipeanna a tháinig as sin i lámha an cheannaitheora agus níl aon fhreagracht ar an údar ina leith. In earra ceannaigh den sórt sin, is féidir leis an gceannaitheoir faisnéis a fháil faoi tháirgí nó seirbhísí tríú páirtithe. Níl san fhaisnéis seo ach moladh agus léiriú tuairime ar an ábhar seo.

II. Ordú

II.1 Dearbhaíonn an ceannaitheoir gur léigh sé an fhaisnéis uile a bhaineann leis an ordú ag an seoladh www.suenee.cz. Ordaíonn an ceannaitheoir ábhar an cheannaigh tríd an bhfoirm ordaithe leictreonach a chomhlánú tríd an suíomh Gréasáin ./order nó faoi ailt roghnaithe gréasáin. Tá oibleagáid ar an gceannaitheoir an t-ordú a sheiceáil sula seoltar é agus b’fhéidir é a cheartú. Tá an t-ordú seolta ceangailteach ó thaobh dlí agus tá cearta agus oibleagáidí frithpháirteacha ag an gceannaitheoir agus an díoltóir, ie geallann an díoltóir cuspóir an cheannaigh a sholáthar agus geallann an ceannaitheoir an praghas ceannaigh a íoc. Tríd an ordú a sheoladh, dearbhaíonn an ceannaitheoir go bhfuil na coinníollacha gnó maidir leis an gceannach ar an suíomh Gréasáin léite aige Téarmaí agus Coinníollacha Ginearáltaagus go n-aontaíonn sé leo. Is cuid dhílis den chonradh ceannaigh na coinníollacha gnó seo, a chuirtear i gcrích tríd an ordú a líonadh agus a sheoladh.

III. Praghas ceannaigh, doiciméad cánach

III.1 In athchaipitliú an ordaithe agus ar an seoladh gréasáin ./order gheobhaidh tú praghas deiridh na n-earraí nó na seirbhísí a sholáthraítear. Ní íocóir CBL an díoltóir, i.e. go bhfuil an praghas chomh críochnaitheach.

III.2 Sonrasc: Chun íocaíochtaí a dhéanamh ar bhonn an chonartha ceannaigh, eisíonn an díoltóir sonrasc chuig an gceannaitheoir, ar cruthúnas é ar cheannach earraí. Is léir ó íocaíocht oibríochtaí baincéireachta.

IV. Modh agus foirm na híocaíochta

IV. 1 Modh íocaíochta: Tá modhanna íocaíochta ceangailte le geata íocaíochta na cuideachta GOPAY sro, a sholáthraíonn teicneolaíocht shlán chun glacadh le cártaí íocaíochta agus aistrithe bainc ar líne. Iontrálann tú uimhreacha cártaí íocaíochta, cártaí creidmheasa agus pasfhocail le haghaidh baincéireachta leictreonacha ag úsáid cainéal slán iontaofa cuideachta GOPAY sro Tá an chuideachta freagrach go hiomlán as oibriú an gheata íocaíochta GOPAY sro

IV. 2 Roghanna íocaíochta:

  1. Trí aistriú bainc chuig cuntas koruna an díoltóra.
  2. Cárta íocaíochta ar líne: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 Foirm na híocaíochta: Ní féidir íocaíocht a dhéanamh ach uair amháin, ní féidir íocaíocht i dtráthchodanna.

V. Aistarraingt ón nós imeachta um chonradh conartha

V.1a Za seirbhísí curtha ar fáil  ráthaíonn an díoltóir an sásamh agus ráthaíocht airgid ar ais laistigh de 14 lá. Le linn na tréimhse seo, tá sé de cheart agat tarraingt siar ón gconradh seo gan chúis a thabhairt, tosaíonn an tréimhse aistarraingthe an lá tar éis ábhar an cheannaigh a sheachadadh.

V.1b Ráthaíonn an díoltóir ráthaíocht de réir an dlí na hearraí a thairgtear. In am 14 lá tá sé de cheart agat tarraingt siar ón gconradh seo gan cúis a thabhairt, tosaíonn an tréimhse aistarraingthe an lá tar éis an réad ceannaigh a sheachadadh sa phacáistiú bunaidh, lena n-áirítear na gabhálais go léir.

V.2 Chun an ceart chun tarraingt siar ón gconradh a fheidhmiú, ní mór duit an díoltóir a chur ar an eolas faoi do tharraingt siar ón gconradh seo i bhfoirm caingean dlí aontaobhach (mar shampla, trí litir a sheoltar tríd an soláthraí seirbhíse poist, facs nó r-phost). Is féidir leat an fhoirm aistarraingthe samplach atá ceangailte a úsáid, ach níl sé de fhreagracht ortsa.

V.3 D’fhonn an spriocdháta le haghaidh tarraingt siar ón gconradh seo a chomhlíonadh, is leor an aistarraingt ón gconradh a sheoladh roimh dheireadh na tréimhse ábhartha.

V.4 Iarmhairtí aistarraingthe ón gconradh

 1. Má tharraingíonn tú siar ón gconradh seo, aisíocfaimid tú gan mhoill mhíchuí, tráth nach déanaí ná 14 lá ó dháta d’fhógra aistarraingthe, gach íocaíocht a fuaireamar uait, lena n-áirítear costais seachadta (gan costais bhreise a thabhaítear mar thoradh ort a áireamh). modh seachadta roghnaithe, atá difriúil ón modh seachadta caighdeánach is saoire a chuirimid ar fáil). Úsáidfimid an modh íocaíochta céanna agus a d’úsáid tú chun an t-idirbheart tosaigh a dhéanamh le haghaidh aisíocaíochtaí, mura bhfuil a mhalairt ráite agat go sainráite. Ní thabhóidh tú costais bhreise in aon chás. Ní aisíocfaimid d’íocaíocht go dtí go bhfaighimid na hearraí ar ais nó má chruthaíonn tú gur sheol tú na hearraí ar ais, cibé acu is túisce.
 2. Íocfaidh tú na costais dhíreacha a bhaineann le filleadh na n-earraí. Níl tú freagrach ach as laghdú ar luach na n-earraí mar thoradh ar na hearraí a láimhseáil ar bhealach seachas an méid atá riachtanach chun dul i dtaithí ar nádúr agus airíonna na n-earraí, lena n-áirítear a bhfeidhmiúlacht.

V.5 Foirm aistarraingthe mhúnla (líon isteach an fhoirm seo agus seol ar ais í más mian leat tarraingt siar ón gconradh)

 1. Fógra aistarraingthe ón gconradh
 2. Faighteoir (anseo cuireann an tomhaltóir ainm, seoladh agus seoladh ríomhphoist isteach):
 3. Dearbhaím / dearbhaímid (*) go dtarraingím siar (*) leis seo ón gconradh chun na hearraí seo a cheannach (*)
 4. Dáta ordaithe (*) / dáta admhála (*)
 5. Ainm agus sloinne an tomhaltóra / na dtomhaltóirí
 6. Seoladh an tomhaltóra / na dtomhaltóirí
 7. Síniú an tomhaltóra / na dtomhaltóirí (ach amháin má sheoltar an fhoirm seo i bhfoirm páipéir)
 8. Dáta (*) Cuir deireadh leis an méid nach bhfuil i bhfeidhm nó a chomhlánaíonn an fhaisnéis.

V.6 Is féidir aistarraingtí a dhéanamh go leictreonach trí ríomhphost oibreoir, i scríbhinn chuig seoladh an díoltóra atá liostaithe orthu seo ar an leathanach Oibreoir, i gcónaí le ráiteas go dtarraingíonn an ceannaitheoir siar ón gconradh agus le cóip den doiciméad cánach sonrasc. Seolfar nóta creidmheasa chuig an gceannaitheoir le méid a fhreagraíonn do phraghas ceannaigh an táirge a ceannaíodh ar líne. Aisíocfar an méid tráth nach déanaí ná 30 lá ó sheachadadh inléite an ríomhphoist le tarraingt siar ón gconradh.

VI. Freagracht

VI.1 Freagracht as ábhar gréasáin: Tá suíomhanna Gréasáin faoi réir a nuashonraithe gan fógra.

VII. Cosaint sonraí

VII.1 Dearbhú an Díoltóra: Gabhann an díoltóir air féin meas iomlán a thabhairt ar nádúr rúnda sonraí pearsanta agus corparáideacha an cheannaitheora, a áirithítear i gcoinne rochtana neamhúdaraithe agus a chosnaítear ar mhí-úsáid. Tá an fhaisnéis a chuireann tú isteach san iarratas riachtanach chun an ceannaitheoir a aithint. Úsáidtear iad chun an t-idirbheart iomlán a dhéanamh, lena n-áirítear na hoibríochtaí cuntasaíochta riachtanacha, doiciméid chánach a eisiúint, íocaíochtaí neamhairgid a aithint agus chun cumarsáid a dhéanamh leis an gceannaitheoir.

VII.2 Stóráiltear sonraí pearsanta mionsonraithe agus sonraí faoi cheannacháin an cheannaitheora i mbunachar sonraí le slándáil dhian i gcoinne mí-úsáide agus ní chuirtear ar fáil iad do thríú páirtithe.

VII.3 Arna iarraidh sin, cuirfimid ar an eolas tú láithreach agus i scríbhinn, más féidir, cibé acu agus cad iad na sonraí pearsanta atá taifeadta againn fút. In ainneoin ár n-iarrachtaí cruinneas agus tráthúlacht na sonraí a chinntiú, go ndéantar faisnéis mhícheart a thaifeadadh, ceartóimid í ar iarratas.

VII.4 Deis logáil amach

 1. Ba mhaith linn do chuid sonraí a úsáid chun tú a chur ar an eolas faoinár gcuid táirgí agus seirbhísí, nó chun do thuairim fúthu a fháil amach. Tá rannpháirtíocht in imeachtaí den sórt sin deonach, ar ndóigh. Mura n-aontaíonn tú leo, is féidir leat é sin a chur in iúl dúinn ag am ar bith ionas gur féidir linn na sonraí a bhac dá réir.

VII.5 Is féidir téacs iomlán an Pholasaí Príobháideachta a fháil ag Sonraí pearsanta a chosaint

VIII. Forálacha Deiridh

VIII.1 Léiriú go bhfuil gearáin ó thomhaltóirí lasmuigh den chúirt, modh agus coinníollacha ann lena n-áirítear an féidir gearán a dhéanamh leis an údarás maoirseachta nó leis an maoirseoir stáit

 1. Socrú díospóidí lasmuigh den chúirt, go háirithe trí idirghabháil nó eadráin; Tá réiteach díospóide ar an mbealach seo bunaithe ar rannpháirtíocht dheonach an dá pháirtí, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht na n-imeachtaí.
 2. Is é Údarás Cigireachta Trádála na Seice comhlacht maoirseachta agus rialaithe an riaracháin stáit. Rialaíonn agus maoirsíonn Údarás Cigireachta Trádála na Seice daoine dlítheanacha agus nádúrtha a dhíolann nó a sholáthraíonn táirgí agus earraí don mhargadh inmheánach, a sholáthraíonn seirbhísí nó a dhéanann gníomhaíochtaí eile dá samhail ar an margadh inmheánach, a sholáthraíonn creidmheas do thomhaltóirí nó margaí oibriúcháin, mura ndéantar maoirseacht eile orthu le rialacháin dlí speisialta. oifig riaracháin (tugtar faisnéis níos mionsonraithe in Acht Uimh. 64/1986 Coll., maidir le hÚdarás Cigireachta Trádála na Seice).

VIII.2 Éifeachtacht

 1. Tiocfaidh na téarmaí agus na coinníollacha seo i bhfeidhm 20.02.2017. Cuirtear an fhaisnéis in iúl trí shuíomh Gréasáin www.suenee.cz nó bealaí faisnéise eile, de ghnáth trí r-phost. Forchoimeádann an díoltóir an ceart na téarmaí agus na coinníollacha seo a athrú. Tá gach leagan nua de na téarmaí agus coinníollacha ar fáil ar an suíomh Gréasáin www.suenee.cz agus tá sé marcáilte leis an dáta éifeachtach. Rialaítear gach ordú i gcónaí leis an leagan reatha de na téarmaí agus coinníollacha.