Liosta de na tíortha is glaise 11 ar an Domhan

8373x 31. 07. 2019 1 Reader

Tá dul chun cinn á dhéanamh ag an domhan chun an dúlra a chur chun cinn agus a bheith níos glaise. Bunaíodh an tionscal, tá daoine ag tosú ar thógáil eastáit réadaigh, agus tá na clocha míle móra á mbaint amach i gcónaí ag rialtais i gcúrsaí sláinte, oideachais, fuinnimh agus iompair. Chuir an fhorbairt seo ar chumas tíortha geilleagar agus saol níos fearr a sholáthar dá saoránaigh. Mar sin féin, níl aon tionchar aige seo ar an gcomhshaol.

Tá téamh domhanda agus díghrádú comhshaoil ​​ar cheann de na tionchair atá os comhair an domhain. Dá bhrí sin, tá an timpeallacht faoi bhagairt ar leith ag an méadú ar líon na dtionscal déantúsaíochta, leathnú ar iompar nua-aimseartha agus foirgnimh chónaithe. In ainneoin na rioscaí comhshaoil ​​a thagann le forbairt, tá tíortha ann a oibríonn go dian chun na fachtóirí seo a laghdú agus a dtimpeallacht a choinneáil glas agus sláintiúil.

Seo tíortha 11 a aithníodh mar thíortha is glaise i 2018:

1) An Íoslainn

Tá an Íoslainn ar cheann de na tíortha a thógann a timpeallacht go han-dáiríre agus a infheistíonn ina hinbhuanaitheacht. Rangaíodh é mar cheann de na tíortha is glaise ar domhan. Ina theannta sin, tá sé chun tosaigh maidir le cláir atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a chur i bhfeidhm. Tá an Innéacs Feidhmíochta Comhshaoil ​​93,5 ann.

Dhírigh sé ar tháirgeadh leictreachais agus teasa ag baint úsáide as an tírdhreach geoiteirmeach. Bhí ról tábhachtach ag an Íoslainn freisin sa chomhrac i gcoinne truailliú aigéin. Tá siad cinnte go gcoinnítear na huiscí glan agus go ndéantar iascaireacht agus go dtugtar tús áite do chosaint an chomhshaoil.

An Íoslainn

2) An Eilvéis

Is é an Eilvéis an dara tír is glaise ar domhan leis an innéacs comhshaoil ​​2019 i 89,1. Tá bearta éagsúla tugtha isteach aige lena chinntiú go gcoinnítear an comhshaol glan agus inbhuanaithe. Tá bunú na Páirce Alpach ar cheann de na céimeanna atá glactha acu. Ina theannta sin, dhírigh an tír ar acmhainní a tháirgeadh trí fhoinsí fuinnimh in-athnuaite a úsáid, céim a thacaíonn leis an ngeilleagar glas freisin.

Thar na blianta, tá dlíthe déanta ag an Eilvéis a chuir ar chumas tíortha talmhaíochta iad a fhorbairt agus a chosc ó bheith á n-úsáid le haghaidh forbairt bonneagair. Chuir na ranníocaíochtaí seo glas ar an tír seo, toisc go raibh agus go gcoinnítear an timpeallacht nádúrtha sábháilte. Is gnéithe suntasacha iad aer glan, lochanna agus sléibhte álainn a fhágann go bhfuil an áit seo feiceálach.

An Eilvéis

3) Costa Rica

Tá tóir ag Costa Rica ar a radharcra iontach agus ar an tírdhreach atá chomh suimiúil céanna. Tá glas sa timpeallacht le feiceáil go soiléir ag an gcéad amharc. Tá an Innéacs um Chaomhnú Comhshaoil ​​86,4 ann. Tá bearta dochta curtha i bhfeidhm ag an tír chun truailliú aeir agus uisce a chosc agus creideann sí go mbainfidh sí timpeallacht neodrach ó thaobh carbóin de 2021 amach.

Úsáideann saoránaigh na dtíortha fuinneamh in-athnuaite chun táirgeadh gáis cheaptha teasa a sheachaint. Tá súil ag Costa Rica gurb é an chéad tír atá neodrach ó thaobh carbóin de ar domhan é maoiniú a lorg go leanúnach chun é seo a dhéanamh. Meastar Costa Rica mar cheann de na tíortha is glaise ar domhan agus meastar é a bheith ar cheann de na daoine is sona sa tír.

Costa Rica

4) An tSualainn

Tá an tSualainn ar cheann de na tíortha is glaise ar domhan leis an innéacs cosanta comhshaoil ​​86,0. Tá sé beartaithe ag an tír deireadh a chur le húsáid breoslaí iontaise ag 2020. Is é an chéim seo truailliú comhshaoil ​​a chosc. Ina theannta sin, ghlac siad úsáid fuinnimh in-athnuaite atá neamhdhíobhálach don chomhshaol chun an comhshaol a dhéanamh nádúrtha agus sábháilte ó thruailliú.

Cuireann úsáid foinsí fuinnimh in-athnuaite go mór le hastaíochtaí carbóin san aer a laghdú agus dá bhrí sin timpeallacht níos glaine agus níos sábháilte a bhaint amach. Is é an gníomh is tábhachtaí an chomhpháirtíocht idir an tSualainn agus tíortha comharsanachta, go háirithe trí fhreagracht a ghlacadh as an Mhuir Bhailt a chosaint agus as an éiceachóras foriomlán a chosaint. Tá comhlacht bainistíochta comhshaoil ​​na Sualainne ar an gceann is fearr, agus chuidigh sé seo leis an tSualainn a choinneáil glas.

An tSualainn

5) An Iorua

Tá an Iorua ar cheann de na réigiúin san Eoraip a bhfuil timpeallacht shoiléir glas aici. Tá an t-innéacs cosanta comhshaoil ​​81,1 aige. Chinntigh an tír nach scaoileann a saoráidí cónaithe agus tráchtála aon gháis cheaptha teasa isteach sa chomhshaol. Cosúil le tíortha eile, chinntigh an Iorua go n-úsáideann an tír ar fad foinsí fuinnimh atá neamhdhíobhálach don chomhshaol chun truailliú agus táirgeadh carbóin a laghdú.

Faoin 2030, tá straitéisí forbartha inbhuanaithe agus dlíthe comhshaoil ​​á gcur i bhfeidhm ag an Iorua chun cur le tír atá neodrach ó thaobh carbóin de. Is é an rud is spéisiúla ná go raibh gaol ag an Iorua leis an dúlra ó luath-óige. Foghlaimíonn páistí ó aois an-óg conas maireachtáil le chéile agus an comhshaol a chosaint. Ina theannta sin, úsáideann an Iorua saineolas comhshaoil ​​chun a timpeallacht a choinneáil glan agus sábháilte.

Norway

6) Oileán Mhuirís

Bhí ról tábhachtach ag Oileán Mhuirís, tír bheag oileán san Afraic, i nglasú a timpeallachta. Tá innéacs feidhmíochta comhshaoil ​​de 80,6 aige. Is oileán é Oileán Mhuirís a d'oibrigh go dícheallach chun a chalafoirt a chosaint. Leagann sé síos dlíthe cosanta a laghdaíonn leibhéil truaillithe agus a chuireann cosaint an chomhshaoil ​​chun cinn.

Oileán Mhuirís

7) An Fhrainc

Bhí ról tábhachtach ag rannchuidiú Nicholas Sarkozy chun an Fhrainc a dhéanamh mar cheann de na tíortha is glaise ar domhan. Thug sé reachtaíocht isteach a chuir ceangal ar an bhFrainc go léir páirt a ghlacadh i dtír atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus fuinneamh a shábháil. Tá an t-innéacs comhshaoil ​​78,2 ag an bhFrainc. Tá ithir an-torthúil ag an bhFrainc agus tá sí ar cheann de na príomh-onnmhaireoirí bia. Sin an fáth a ndéanann Franci fíon, a bhuíochas dá réimsí fíonchaor atá aige.

Tá níos lú tionscal sa tír ná tíortha eile, a chuidigh le truailliú aeir a laghdú. Le blianta anuas, tá an Fhrainc ag obair ar dhí-tionsclú - céim a bhfuil feabhas tagtha ar staid na timpeallachta sa tír, mar go bhfuil laghdú suntasach tagtha ar thruailliú uisce. Ina theannta sin, gheall an Fhrainc go n-athródh sí a cuid acmhainní agus modhanna táirgthe chun timpeallacht shláintiúil a choinneáil.

France

8) An Ostair

Tá innéacs feidhmíochta comhshaoil ​​78,1 ag an Ostair. Baineann an t-innéacs seo amach iarrachtaí gan staonadh chun dálaí nádúrtha sláintiúla a choinneáil ina thimpeallacht. I measc phríomhghníomhartha na hOstaire tá cosaint an chomhshaoil ​​ar an gclár oibre beartais shóisialta agus eacnamaíoch.

D'oibrigh an Ostair go crua freisin in earnálacha mar bhainistíocht dramhaíola agus truailliú ceimiceach agus aeir chun truailliú comhshaoil ​​ag na truailleáin seo a chosc. Tá eolas comhshaoil ​​curtha isteach ag an Ostair ina talmhaíocht chun truailliú a chosc. Leagadh béim air seo leis an laghdú ar úsáid lotnaidicídí. Thug sé bearta isteach freisin chun foraoisí a chosaint agus dífhoraoisiú a laghdú. Chuir sé seo go léir le bheith ar cheann de na tíortha is glaise ar domhan.

An Ostair

9) Cúba

Ní fhágtar Cúba i measc na dtíortha atá i measc na dtíortha is glaise ar domhan. Is léir an t-innéacs cosanta comhshaoil ​​78.1. D'oibrigh Cúba go dian chun a thimpeallacht a chothabháil i dtimpeallacht ghlas agus shábháilte trí úsáid lotnaidicídí ar thalamh talmhaíochta a laghdú, mar gur ceimiceáin iad a mbíonn tionchar diúltach acu ar an gcomhshaol.

Laghdaíodh leibhéal na farraige freisin chun an ithir a chosaint ó shalann iomarcach a d'fhéadfadh a scriosadh. Múintear feasacht chomhshaoil ​​freisin i scoileanna ionas gur féidir le páistí é a fhoghlaim agus a chleachtadh chun an timpeallacht a chothabháil.

Cúba

10) An Cholóim

Is tír álainn í an Cholóim a bhfuil radharcra agus fásra iontach aici. Tugtar foraoise Amazon, foraoisí báistí trópaiceacha agus fásaigh don Cholóim. Tá na mílte speiceas ainmhithe ina chónaí san éiceachóras freisin. Mar an gcéanna, forbraíodh polasaithe agus rialacháin chun an comhshaol a chosaint agus bithéagsúlacht a chaomhnú.

In ainneoin gur cúisíodh iad ar dtús lena dtimpeallacht nádúrtha a scriosadh, d'oibrigh siad go dícheallach chun an ghlóir a cailleadh ar ais trí dhlíthe a chur chun cinn a chothaíonn inbhuanaitheacht chomhshaoil. Tá innéacs feidhmíochta comhshaoil ​​76,8 aige agus tá sé ar cheann de na tíortha is glaise ar domhan.

An Cholóim (© Gavin Rough)

11) An Fhionlainn

Chríochnaigh an Fhionlainn an t-aon cheann déag de na tíortha is glaise ar domhan don bhliain 2018. I 80. Bhí cáil ar an bhFionlainn as a cuid astaíochtaí nítrigine ard agus as gníomhaíochtaí eile díghrádaithe comhshaoil. Mar sin féin, tuairiscíodh feabhsuithe thar na blianta agus tíortha ag iarraidh a dtimpeallacht a athchóiriú.

D'oibrigh an t-údarás comhshaoil ​​san Fhionlainn go crua chun a chinntiú nach dtáirgtear gáis cheaptha teasa agus go n-úsáideann saoránaigh sa tír foinsí fuinnimh in-athnuaite le haghaidh táirgthe. Úsáidtear fuinneamh gaoithe go mór. De réir innéacs bliantúil feidhmíochta comhshaoil ​​Ollscoil Yale, tá sé i gceist ag an bhFionlainn níos mó ná leath a leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite a bheith acu.

an fhionlainn

Innéacs "tír mhaith"Tá liosta tíortha 153 ann a dhéileálann leis an gcomhshaol

Ag tagairt dá gcórais athchúrsála agus múirínithe, cuireann an t-innéacs seo béim ar fhócas na Portaingéile ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite a úsáid agus ar leanaí i scoileanna a theagasc i dtreo "iarrachtaí comhshaoil ​​laethúla a dhéanamh".

Cuireann an BBC i bhfáth go bhfuil an Phortaingéil mar "an chéad cheannaire ag infheistiú i líonra iomlán de stáisiúin a ghearrann feithiclí leictreacha (a bhí saor in aisce le déanaí) agus a spreag saoránaigh foinsí fuinnimh in-athnuaite agus fuinneamh in-athnuaite níos ísle a shuiteáil agus fuinneamh a dhíol ar ais isteach san eangach".

Luaigh an t-innéacs freisin "Dublin leictreacha”, A fheictear níos mó i Liospóin mar bhealach atá neamhdhíobhálach don chomhshaol chun taisteal tríd an gcaipiteal.

Earraí cosúla

Leave a Reply